ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม

            เป็นการตรวจที่ประเมินภาวะความเสี่ยงต่อความเสื่อมของร่างกายต่าง นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีตามแบบแผนปัจจุบัน โดยเราใช้การตรวจประเมินตามแบบผสมผสาน เป็นการตรวจประเมินความเสี่ยงเฉพาะทาง ร่วมไปกับการประเมินทางพลังงาน แบบทันสมัย ทำให้สามารถพบความผิดปกติต่างๆ ในร่างกายได้ก่อนที่จะมีอาการแสดงของโรคภัยต่างๆ เพื่อที่จะสามารถหาหางป้องกัน หรือแก้ไขได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา

Basic Check Up Program

Special Check Up Program