Basic Check up Program

      โปรแกรมประเมินความเสี่ยงสุขภาพในอนาคต และการตรวจเช็คสุขภาพแบบบูรณาการ โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์ร่างกายที่ครอบคลุมทุกระบบอย่างละเอียด เพื่อประเมินสภาวะความเสื่อมของระบบร่างกายด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ โดยสามารถตรวจประเมินภาวะความเสี่ยงเฉพาะ ได้มากมาย ให้คุณทราบถึงการทำงาน และความบกพร่องของอวัยวะต่างๆ ได้เร็วขึ้น ทำให้รู้ได้แต่เนิ่นๆ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสุขภาพในอนาคต เพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี และป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายในอนาคต

Live Blood Analysis

การตรวจวิเคราะห์ลักษณะและส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายอาทิ ระบบย่อยอาหาร การทำงานของตับ ไต หัวใจ การสะสมของโลหะหนัก ไขมัน และสารพิษในกระแสเลือด

          นอกจากนี้สามารถเห็นผลต่างๆที่เกิดจากภาวะโภชนาการตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือ กลุ่มความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อ บ่งบอกถึงภาวะแนวโน้มการเกิดโรคและความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง โรคมะเร็ง เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและวางแผนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีต่อไป

การตรวจเม็ดเลือดแดง
กล้องตรวจเม็ดเลือดแดง
คุณหมอศัลยกรรมพูดคุยกับคนไข้
MMRI

MMRI (Bio Scan)

          เครื่องตรวจร่างกายที่อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จากเยอรมัน สามารถตรวจภาวะการทำงานของร่างกายอย่างละเอียด ทำให้สามารถพบความผิดปกติต่างๆ ในร่างกายได้ก่อนที่จะมีอาการแสดงของโรคภัยต่างๆ รวมถึงการประเมินสภาวะสมดุลของพลังงานในร่างกาย

           ภาพสะท้อนความถี่โมเลกุล (MMRI) เป็นการตรวจร่างกายที่รวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดบาดแผล ซึ่งช่วยให้ทราบผลการตรวจได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้รังสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่ในช่วงแรกของการเกิดโรค

            MMRI เป็นวิธีที่ใช้การส่งผ่านข้อมูลในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิตแล้วนำไปวิเคราะห์ พร้อมประมวลผลเกี่ยวกับระดับพลังงานของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย เซลล์โครโมโซม และฮอร์โมน ที่จำเพาะเจาะจงของแต่ละอวัยวะแต่ละเซลล์ รวมถึงค่าทางคณิตศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อนที่จะช่วยในการแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ข้างต้นมาแสดงผลเป็นลักษณะสุขภาพของบุคคลที่ทำการทดสอบระบบการวิเคราะห์โรคด้วย MMRI ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินอาการป่วยของผู้ป่วยได้ตั้งแต่ในช่วงที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ หรือ ตั้งแต่ในช่วงที่โรคร้ายยังไม่แสดงอาการ ร่วมกันเพื่อตรวจเช็คระบบต่างๆได้อย่างถี่ถ้วน

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular Functions
 • ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine Functions
 • ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and Renal Functions
 • ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular Functions
 • ระบบการหายใจ / Respiratory Functions
 • ระบบการย่อยอาหาร / Digestive Functions
 • ระบบประสาทและสมอง / Neurologic Functions
 • ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic Functions
 • ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ
 • ระบบทางเดินหายใจ / Immune Functions

Vascular Age Index

Vascular Age Index เป็นการตรวจวัดปริมาณการไหลเวียนของเลือด อายุของหลอดเลือด แรงต้านทานภายในหลอดเลือด ความยืดหยุ่น และอัตราการเต้นของหัวใจ

                เครื่องจะทำการตรวจจับสัญญาณชีพจร และใช้ระบบเซ็นเซอร์ทำการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องตรวจวัดนี้ เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลี ว่าเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำในการตรวจ เพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพหลอดเลือด และระบบประสาทอัตโนมัติ หลักการทำงานจะทำการตรวจ โดยฉายรังสีอินฟราเรด (IR) ผ่านปลายนิ้วแล้ววัดจากการดูดแสงอินฟราเรดโดยฮ็อกซี่ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด

 • วิเคราะห์ความผันแปรของอัตราชีพจร
 • วิเคราะห์คลื่นชีพจรบอกสภาวะของเส้นเลือด
 • วิเคราะห์ระดับความเครียด
 • วิเคราะห์ความสมดุลของระบบประสาท
 • วิเคราะห์สภาพร่างกายโดยรวม
อายุหลอดเลือด

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

          การตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามช่วงอายุ ตามกลุ่มโรค การตรวจสุขภาพประจำปี หรือการตรวจวิเคราะห์สุขภาพเชิงป้องกัน โดยห้องปฏิบัติการที่ได้คุณภาพ และมีการแปรผลโดยแพทย์ พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสม