การตรวจวิเคราะห์สุขภาพ


การตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดง

LIVE BLOOD ANALYSIS

คือการวิเคราะห์และส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยโดยกล้อง Live Blood Microscope ทำให้ทราบผลการตรวจในทันที โดยผู้รับการตรวจจะทราบลักษณะและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด รวมทั้งสารพิษ โลหะหนักต่างๆ ทำให้แพทย์สามารถประเมินประสิทธิภาพของการทำงานของร่างกาย อาทิ ระบบย่อยอาหาร การทำงานของ ตับ ไต รวมทั้งแนวโน้มความเสื่อมของร่างกายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบำบัด

กล้องตรวจเม็ดเลือดแดง
การตรวจเม็ดเลือดแดง

การตรวจร่างกายด้วยคลื่น (MMRI)

MMRI

เทคโนโลยีภาพสะท้อนความถี่โมเลกุล (MMRI) เป็นวิธีการตรวจร่างกายวิธีที่รวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดบาดแผล ซึ่งช่วยให้ทราบผลการตรวจได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้รังสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่ในช่วงแรกของการเกิดโรค
MMRI เป็นวิธีที่ใช้การส่งผ่านข้อมูลในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิตแล้วนำไปวิเคราะห์ พร้อมประมวลผลเกี่ยวกับระดับพลังงานของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย เซลล์โครโมโซม และฮอร์โมน ที่จำเพาะเจาะจงของแต่ละอวัยวะแต่ละเซลล์ รวมถึงค่าทางคณิตศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อนที่จะช่วยในการแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ข้างต้นมาแสดงผลเป็นลักษณะสุขภาพของบุคคลที่ทำการทดสอบระบบการวิเคราะห์โรคด้วย MMRI ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินอาการป่วยของผู้ป่วยได้ตั้งแต่ในช่วงที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ หรือ ตั้งแต่ในช่วงที่โรคร้ายยังไม่แสดงอาการ

คุณหมอศัลยกรรมพูดคุยกับคนไข้